Zapotrzebowanie na miedź nieustannie rośnie. Szacuje się, że wzrośnie ono nawet o 50% w ciągu kolejnych 20 lat — stanowi to część szerszego procesu. W raporcie „The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future” (Wzrost znaczenia surowców mineralnych i metali z punktu widzenia zmniejszenia emisji w przyszłości) opracowanym przez Bank Światowy w 2017 roku stwierdzono, że do roku 2050 zapotrzebowanie na metale w tym na miedź, wzrośnie dziesięciokrotnie, jeśli nastąpi znacząca zmiana w kierunku energii niskoemisyjnej.

Obecnie kilka długoterminowych trendów zwiększa zapotrzebowanie na miedź — nie ulegnie to zmianie w nadchodzących dekadach. Trendy te obejmują upowszechnienie urządzeń elektronicznych, rosnącą liczbę pojazdów elektrycznych (EV) na drogach, zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz efektywność energetyczną — wszystkie te elementy wymagają znacznej ilości miedzi do prawidłowego funkcjonowania.

Czy dostępna jest wystarczająca ilość miedzi, aby sprostać zapotrzebowaniu? Obecnie globalne rezerwy miedzi wynoszą około 830 milionów ton (wg US Geological Survey [USGS], 2019), a roczne zużycie miedzi to 28 milionów ton. Według danych USGS od 1950 roku rezerwy miedzi utrzymywane są na poziomie wystarczającym średnio na 40 lat, a zasoby rudy — na ponad 200 lat. Obejmuje to rezerwy, odkryte i potencjalne rentowne złoża oraz nieodkryte jeszcze złoża, których istnienie zakłada się na podstawie badań geologicznych. Łączna ilość tych zasobów miedzi wynosi 5000 milionów ton (USGS, 2014 i 2017). Rezerwy nie są jedynym źródłem miedzi. Warto zauważyć, że obecnie 35% wykorzystywanej miedzi pochodzi z recyklingu, co znacznie obniża popyt na surowiec uzyskiwany poprzez wydobycie.

Dane stanowią wystarczający dowód. Dostępna ilość miedzi wystarczy, by sprostać obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu — nawet jeśli szacuje się, że popyt na miedź wzrośnie w nadchodzących latach. Wytworzenie większej liczby odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych będzie co prawda możliwe, jednak miedź musi być wykorzystywana w inteligentny i wydajny sposób. Aby tak się stało, wymagane będą inwestycje oraz pewność i stabilność polityczna.

Obecnie w przemyśle miedziowym dokonywane są znaczne inwestycje w innowacyjne i zrównoważone rozwiązania. Przeciętnie członkowie organizacji Copper Alliance® inwestują łącznie 20 miliardów USD rocznie w zrównoważony rozwój w poszczególnych obszarach, takich jak ochrona środowiska oraz zabezpieczanie własnych operacji. Niemniej jednak nie są to wystarczające środki. Mimo że przemysł może i powinien zrobić więcej, by miedź była wydobywana, wykorzystywana i poddawana recyklingowi w zrównoważony sposób, stabilność polityczna i ramy regulacyjne również muszą sprzyjać tego typu działaniom.

Według raportu Międzynarodowej Grupy Badań nad Miedzią (ICSG, International Copper Study Group) z 2017 roku miedź występuje w ponad 20 krajach na świecie, a jej największymi producentami są Chile, Peru, Chiny i Stany Zjednoczone. W związku z tym wydobycie miedzi nie jest zależne tylko od jednego kraju lub regionu, tak jak w przypadku innych surowców. Taka różnorodność zapewnia większą stabilność na rynku miedzi i obniża ryzyko przerwania dostaw tego surowca.

Niemniej jednak, aby miedź była wydobywana i przetwarzana w wydajny i zrównoważony sposób, stabilność produkcji miedzi w różnych regionach musi iść w parze z pewnością polityczną i stabilnymi warunkami dotyczącymi wydawania zezwoleń. Procesy dotyczące wydawania zezwoleń często spowalniają rozbudowę istniejących kopalni. Uproszczenie tych procesów i zwiększenie pewności politycznej będzie miało pozytywny wpływ w obliczu rosnącego zapotrzebowania na miedź.

Pewność polityczna i stabilne warunki dotyczące wydawania zezwoleń umożliwią także wdrożenie i przestrzeganie norm dotyczących ochrony środowiska przez producentów oraz zwiększenie zaangażowania społeczności.

W debacie na temat sprostaniu przyszłemu zapotrzebowaniu na miedź należy uwzględnić recykling i gospodarkę obiegową. Obecnie miedź jest poddawana recyklingowi w wysokim stopniu. Organizacja ICSG szacuje, że w 2016 roku niemalże 30% miedzi na całym świecie pochodziło z recyklingu. Dzięki swoim cechom miedź to surowiec obiegowy, który nie traci na jakości, jeśli zostanie użyty ponownie do innego celu. Poddawanie recyklingowi większej ilości miedzi nie tylko pomoże sprostać zapotrzebowaniu, lecz również sprawi, że przemysł stanie się bardziej zrównoważony, co pozwoli ograniczyć zużycie zasobów naturalnych planety.

Mimo że znaczne ilości miedzi są poddawane recyklingowi, branża produkcji miedzi może pójść o krok dalej. Potencjał recyklingu jeszcze nie został w pełni wykorzystany. To szansa, którą firmy w branży muszą wykorzystać. Pozwoli to zabezpieczyć ich własną działalność, a także osiągnąć bardziej zrównoważoną gospodarkę w perspektywie długoterminowej.

Mimo że wysoki poziom recyklingu i potencjał na zwiększenie jego zakresu w przemyśle miedziowym są imponujące, sam recykling nie wystarczy, aby sprostać zapotrzebowaniu i zagwarantować stabilne zasoby miedzi. Wydobycie miedzi będzie musiało być kontynuowane. Rozwiązanie umożliwiające sprostanie rosnącemu popytowi w zrównoważony sposób stanowi połączenie dwóch elementów — skuteczny i zrównoważony plan wydobycia wraz z odpowiednimi standardami dotyczącymi ochrony środowiska oraz wyższy poziom recyklingu pozwolą na wydajne wykorzystanie miedzi dostępnej na rynku.

Nawet jeśli zapotrzebowanie będzie nieustannie rosnąć ze względu na trendy konsumenckie i przemysłowe, stabilne zasoby miedzi sprawią, że nie zabraknie tego surowca. Niemniej jednak sposób wykorzystania zasobów i wydobycia miedzi zależy również od kilku innych czynników. Aby utrzymać stabilność zasobów w wydajny i zrównoważony sposób, przemysł musi dokonać inwestycji, które z kolei są zależne od stabilności politycznej. Nie oznacza to, że wyższy poziom recyklingu i przemysł opierający się w większym stopniu na modelu obiegowym nie są potrzebne. Oba składniki odgrywają kluczową rolę w zakresie długotrwałej stabilności i zrównoważonego rozwoju branży. W przypadku tych kwestii musimy kierować się holistycznym podejściem, aby przemysł miedziowy gwarantował rentowność i rozwijał się w odpowiedzialny sposób w nadchodzących latach.

Zdjęcie: Teck Resources.